Geologikurs UMB - Geology Courses UMB
(http://www.umb.no/statisk/e-bok/studiehandbok2011-12/flippingbook.swf)

GEO100 Geologi / Geology

Studiepoeng: 10 Språk: Norsk

Periode: Høstparallell

Obligatoriske aktiviteter:
1. Innleveringsoppgave i geodatafangst

2. Deltagelse på utferd og levert rapport

Forelesninger:
Jordas oppbygning.
Oversikt over dannelse av geologisk materiale sett i forhold til indre og ytre prosesser og illustrert med norske eksempler.
Fordypning i overflateprosesser (forvitring, erosjon, transport og avsetning) og indre prosesser (i lys av platetektonikken) sett i avhengighet av geologisk tid og sted.
Hovedtrekk av Norges geologiske historie gjennom 3 milliarder år.
Utforming av dagens landformer i Norge og fordeling av løsmassene ved vann og is gjennom den yngste geologiske historien (kvartærtiden).
Øvelser:
Bli kjent med viktige mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser.
Uteøvelse i nærmiljøet rundt UMB.
Lese og tolke geologiske kart (løsmassekart og berggrunnskart).

Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studenten forstå betydningen av geologi som fundament for naturgrunnlaget.

Kunnskap om jordas materialer og utvikling, forståelse av geologiske prosesser, samt erkjennelse av viktigheten til en god

forvaltning av georessursene er sentrale læringsmål. Studenten skal bli fortrolig med geologens tenkemåte og tilnærming til

naturen (endringer skjer over tid og rom av store dimensjoner) og bli kjent med geologiske bakgrunnsdata (kart, databaser

mm). Basiskunnskapene om materialer og prosesser skal kunne anvendes på Norges geologiske utvikling og i tolkningen av

geologisk kart som verktøy i en helhetlig ressursforvaltning hvor geologien har betydning for bl.a. utnyttelse av ikke fornybare

og fornybare ressurser, vegetasjon, planteproduksjon, arealdisponering.

 

GEO210 Kvartærgeologi / Quaternary Geology

Studiepoeng: 10 Språk: Norsk

Periode: Vårparallell
Forutsatte forkunnskaper: GEO100.

Obligatoriske aktiviteter:
Utferd. Innlevering med godkjenning av: ukentlige øvelser, utferdsrapport, semesteroppgave.

Innhold:
Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning og utnyttelse av naturressurser

til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, renseanlegg m.m.

Kurset behandler naturlige klimaendringer og prosesser som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida.
Det legges vekt på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper som morenemateriale, breelv-, bresjø-, elve-, og havavsetninger.
Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av ulike observasjoner.
Læringsutbytte:
Du lærer hvordan naturlige klimaendringer i kvartærtida har bidratt til å danne landskap og løsmasser i Norge, løsmassenes ulike egenskaper regionale fordeling.

 

GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs / Quaternary Geology - Field Course

Studiepoeng: 5 Språk: Norsk

Periode: Juniblokk
Forutsatte forkunnskaper: GEO210 eller tilsvarende.

Obligatoriske aktiviteter:
Innleveringsoppgave i et gitt tema.

Innhold:
Kunnskaper om løsmassene i Norge er viktig i forbindelse med arealplanlegging, identifisering av geofarer

og utnyttelse av naturressurser.
I kurset lærer du bruk av kart og flyfoto for kvartærgeologisk kartlegging.
Ute i felt vil du identifisere og kartlegge morene-, breelv-, hav- og elveavsetninger, sondere i løsmasser kombinert med georadar og

beskrive og tolke snitt i løsmasser.
Kurset innledes med faglige forberedelse ved UMB, og vil deretter gå i feltområder i Sør- Norge (inkl. lørdag og søndag).
Du skal gjennomføre undersøkelser av løsmassene i utvalgte områder og skrive en rapport.

Rapporten skal inneholde beskrivelse av områdene og tolkning av prosessene som har avsatt løsmassene.

Læringsutbytte:
Du lærer å gjenkjenne de viktigste løsmassetypene i Norge, vurdere deres utbredelse og karakterisere egenskapene.
Dette gir en forståelse av de geologiske prosessene som dannet disse løsmassene og landskapet de forekommer i, og deres betydning ved forskjellig arealutnyttelse.

 

GEO220 Hydrogeologi / Hydrogeology

Studiepoeng: 5 Språk: Norsk - English if required

Periode: Vårparallell
Forutsatte forkunnskaper: GEO100.

Obligatoriske aktiviteter:
Øvelser med rapport og utferd.

Forelesninger (gis både i klasserom og kan følges som nett-basert undervisning gjennom Classfronter):

Egenskaper for grunnvannsmagasiner, strømning av grunnvann.
Øvelser:
1. Bruk av grunnvannskart
2. Flash-komponenter i Classfronter
3. Websøk: A. Den nasjonale brønndatabasen
Utferd:
En halv dager i UMB-området: Grunnvann i løsmasser

(Frydenhaug).

Læringsutbytte:
På kurset vil studentene lære om egenskapene til vanlige grunnvannsforekomster, hvordan de kan utnyttes og beskyttes mot forurensning.
Undervisningen legger vekt på sammenhengen mellom berggrunn, løsmasser og grunnvann og bruk av ulike kart og databaser for å innhente relevant informasjon.
Studenten skal forstå hvordan grunnvann opptrer og beveger seg.
Han/hun skal også vite hva som er de viktigste egenskapene for grunnvann sammenlignet med overflatevann.

Studenten skal også ha en oversikt ulike metoder for å undersøke løsmassenes egenskaper og kunne de grunnleggende likningene for grunnvanntransport.
Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å foreta en praktisk vurdering av utnyttelse av grunnvann som drikkevann og som en økologisk ressurs.
Studenten skal forstå at grunnvann er en viktig ressurs som må forvaltes på en forsvarlig måte.
Kurset skal også gi en forståelse av at grunnvann ikke alltid er en fornybar ressurs.

 

GEO221 Hydrogeologifeltkurs / Hydrogoelogy - Field Course

Studiepoeng: 5 Språk: Norsk – English if needed

Periode: Juniblokk
Forutsatte forkunnskaper: GEO100, GEO220.

Obligatoriske aktiviteter:
Deltagelse i alle øvelser. Fravær må godkjennes av kursansvarlige

Innhold:
Dette er et feltkurs med øvelser. Følgende temaer inngår: Overflatekartlegging, Peilerørstest, Infiltrasjonstest,

Sonderboring, Prøveboring, Prøvepumping, Geofysiske metoder, Forurensingsstudier, Innmåling av grunnvannsnivå.

Læringsutbytte:
Kurset er en oppfølging av GEO220.
Studenten skal nå lære å bruke vanlige metoder for å gjøre en undersøkelse av grunnvann i felt.
Bearbeiding av data gir studenten grunnlag til å vurdere verdien og usikkerheten ved slike metoder.
Studenten skal vite hvilke metoder som kan benyttes i praktiske studier av grunnvann, der formålet med undersøkelsen kan være av ulik karakter.
Studenten skal ha oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder.
Han/hun skal også ha lært hvordan man kan vurdere egenskapene ved grunnvannsmagasin.
Studenten skal være i stand til å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for:

A. Uttak til drikkevann

B. Vern av grunnvannsforekomster

C. Studier av forurensningsspredning i grunnvann.
Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster kan forvaltes på en forsvarlig måte.

 

GEO222 Geologi prosjektoppgave / Geology Project

Studiepoeng: 5 Språk: English if required

Perioder: Etter behov

Forutsatte forkunnskaper:
GEO100.
Studenter som ønsker en spesialoppgave i kvartærgeologi må ha GEO210.
Studenter som ønsker en spesialoppgave i hydrogeologi (før grunnvann) må ha GEO220.

Innhold:
Studenten setter opp plan for arbeidet sammen med lærer og oppdragsgiver.
Planen skal inneholde:
A. Formål med oppgaven
B. Detaljert plan for gjennomføring
Produkt: Rapport.

Læringsutbytte:
Bruke kunnskaper fra kurs i geologi til å løse oppgaver knyttet til anvendte problemstillinger eller forskningsprosjekter.
Studenten vil gjennom kurset tilegne seg kunnskaper om praktisk gjennomføring av geologiske undersøkelser.
Han/hun kan komme i direkte kontakt med oppdragsgivere og forskere innen geologi.
Studenten vil lære å skrive en rapport.

 

GEO300 Videregående hydrogeologi / Avanced Hydrogeology

Studiepoeng: 10 Språk: NorakEnglish if required

Periode: Høstparallell
Forutsatte forkunnskaper: GEO220

Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av øvelser.

Innhold:
1. Forelesninger teori.
2. Regneøvelser.
3. Innleveringsoppgaver (teller for sluttkarakter).
4. Innføring i bruk av modellen MODFLOW.
5. Innleveringsoppgaver MODFLOW (skal innleveres og godkjennes).

Læringsutbytte:
Studenten skal ha innsikt i kvantitative metoder for å beskrive strømning av vann og forurensinger i mettet og umettet sone.
Kunnskap om geokjemiske prosesser, retardasjon og nedbrytning er viktig i forbindelse med effektvurdering av menneskelig inngrep i grunnvannsystemer.
Bruk av kvantitative metoder for å beskrive grunnvannssystemet med geofysiske metoder og geostatistikk, inklusiv storskala grunnvannsmodeller som prediksjonsverktøy.
Å kunne vurdere risiko for irreversible endringer i grunnvannsressurser både når det gjelder kvantitet og kvalitet som en følge av menneskelig inngrep er viktig for en god ressursforvaltning.
Rent grunnvann er en viktig naturressurs.

 

GEO310 Paleoenvironments and climate change - Paleoenvironment and Climate Change

Studiepoeng: 10 Språk: English if required

Perioder: Høstparallell i år med partall

Forutsatte forkunnskaper: GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.

Innhold:
Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala.
Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader.
Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden.
Emnet inneholder forelesninger og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.

Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.

 

GEO311 Geologisk utferd / Geological Excursion

Studiepoeng: 5 Språk: Norsk – or English

Perioder: Etter behov, studentene deltar på ulike utferder innen geologi (som regel arrangert av annet universitet).
Forutsatte forkunnskaper: GEO100 samt GEO210, GEO211 eller GEO220, GEO221 eller tilsvarende.

Obligatoriske aktiviteter: Feltekskursjon.

Innhold:
Hoveddelen av emnet er deltakelse i en geologisk ekskursjon.
Den teoretiske delen innbefatter faglig forberedelse etter oppgitt litteraturliste, og utarbeidelse av en rapport som er grunnlag for evalueringen.

Læringsutbytte:
Emnet har som mål å gi studentene bredere og dypere innsikt i feltgeologi rettet mot deres mastergradsstudium.

Gjennomføringen baserer seg på deltakelse i aktuelle norske eller utenlandske geologiekskursjoner på mastergrads- og forskningsnivå.